สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
Electronic Book

 Forgot Password | Register
การแจ้งรายชื่อขอชื่ใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
คุณ วสุรัตน์ โทร 4290
webmail  MOPH
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
จริยธรรมการวิจัย
หนังสือ
ระบบงานบุคคล
ebook
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย

 
ค้นหา:    
ปีที่พิมพ์ :
 

รหัส รายชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่มา การตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
การส ารวจผลิตภัณฑ์ไม่มีน ้าตาลในประเทศไทย ทางเลือกในการควบคุมการบริโภคน ้าตาล Full Paper
รายงานสภาวะช่องปากของหญิงมีครรภ์และผลของการได้รับบริการต่อสภาวะปริทันต์และอุบัติการณ์ของการคลอดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย Full Paper
หลักประกันสุขภาพกับการใช้บริการสุขภาพช่องปากในวัยทำงาน วรารัตน์ ใจชื่น Full Paper
การศึกษาสภาวะโรคฟันผุในฟันน้ำนมและปัจจัยเสี่ยง สุพรรณี สุคันวรานิล,สุภาวดี พรหมมา Full Paper
โครงการพหุภาคีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอ่อนหวานเด็กนักเรียน นางผุสดี จันทร์บาง ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม นางปราณี เหลืองวรา Full Paper
รายงานสถานการณ์ การบริโภคอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะทันตสุขภาพของเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการุณ นางอังศณา ฤทธิ์อยู่ นางผุสดี จันทร์บาง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย Full Paper
การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (ระยะที่ ๑) นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการุณ นางผุสดี จันทร์บาง นางอังศณา ฤทธิ์อยู่ นางสุรางค์ เชษฐพฤนท์ นางสาวสุพรรณี ศรีวิริยกุล Full Paper
การใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุไทย ปี 2552 สุณี วงศ์คงคาเทพ สำนักทันตสาธารณสุข วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 Full Paper
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทพญ.บุญเอื้อ ยงวานิชากร ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 Full Paper
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทพญ.นนทลี วีรชัย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ทพญ.วรางคนา เวชวิธี กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย วิทยาสารทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551 Full Paper
 Page [1] 2 3 | Next | Last 
 
 
Dental Health Division.- กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES